اولین افزونه تاریخ جلالی برای کانتائو منتشر شد

by Hamid Peywasti

این افزونه فعلا به صورت یک کلاس به کانتائو ۲.۱۱ می‌باشد که با استفاده از آن می‌توان تاریخ میلادی را با هر نوع قالبی به صورت تاریخ خورشیدی نمایش داد.

https://contao.org/en/extension-list/view/persian-date.10009.en.html

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 5 and 1.
خوراک اخبار